Stadsdelen-Woningbouw

STADSDELEN / BESTUURCOMMISSIES:

 

Leefbaar Amsterdam heeft in de raadsperiode 2002-2006 al de notitie ”14 Kapiteins op een schip” geschreven voor het opheffen van de stadsdelen. Hierin werd duidelijk gemaakt dat de stadsdelen bureaucratische geldverslindende koninkrijkjes zijn waarbij niet de Amsterdammer centraal staat, maar het lokale bestuur. Leefbaar Amsterdam is dan ook blij met de start van de afbouw naar zeven bestuurs commissies waarbij het “stadsdeel” centrum vanwege het grootstedelijke belang onder de centrale stad had moeten vallen. We zitten op de goede weg, maar we zijn er nog niet.

Leefbaar Amsterdam is voor centrale aansturing met een beleid waarbij de uitvoering bij de “stadsdelen” komt te liggen. Centrale inkoop van goederen en diensten kan Amsterdam kapitalen besparen (elk “stadsdeel” bepaalt zijn eigen inkoopbeleid momenteel). Bovendien dient voor de gehele stad en in elk “stadsdeel” dezelfde prijs te worden betaald voor geleverde goederen of diensten zoals b.v. rijbewijs, paspoort, vergunningen, ontheffingen etc. “Stadsdelen” dienen dan als burgerservice loketten te functioneren waarbij de dienstverlening aan de Amsterdammers hoog in het vaandel moet komen te staan.Ook de zgn prestige projecten moeten aan banden worden gelegd,overschrijding op overschrijding en dit alles op kosten van de Amsterdammers bovendien bouwt men voor leegstand.

 

SOCIALE WONINGBOUW :

 

Leefbaar Amsterdam vindt dat voor alle Amsterdammers een goede en betaalbare woning beschikbaar moet zijn, ook voor de Amsterdammers die onvoldoende financiën hebben om een woning te kopen. Op initiatief van Leefbaar Amsterdam zijn vele duizenden studentenwoningen in Amsterdam erbij gekomen in o.a. de zogenaamde voormalige asielzoekers woningen. Ook schreef Leefbaar Amsterdam de notitie “kantoren voor woningen” waarbij leegstaande kantoorgebouwen omgezet worden naar studentenwoningen en goedkope sociale woningen zoals nu langs de ring. Bij toekomstige projecten dient de gemeente te waarborgen dat minimaal 50% van de te bouwen woningen in de sociale huursector valt.

Leefbaar Amsterdam is tegen het recent gesloten woonakkoord en huurforfait. Het gesloten woonakkoord leidt er toe dat vele Amsterdammers de stad worden uitgejaagd en de stad straks alleen nog bereikbaar is voor “yuppen”. De tweedeling die hierdoor ontstaat zullen enorme gevolgen hebben voor Amsterdam. Daar corporaties in vele wijken geen onderhoud meer plegen dreigt verloedering en achterstand en dat werkt weer criminaliteit in de hand … verghettorisering .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *